Favorite TRUNG BAO's video

EmiNẻn

Thành viên
Ý là, làm sao có thể nhắc tới beatbox Việt Nam mà không có cái tên Trung Bao được?

Bài hát chữ Đ của Trung Bao, về mặt học thuật, là một sự lưu trữ văn hóa ngôn ngữ nói rất thú vị. Trung Bao đã trình bày và chơi đùa với mối quan hệ giữa những âm đặc trưng của tiếng Việt và J Dilla hóa nó, sample tiếng Đ thành một bài nhạc.

(
)

Và nếu mọi người có theo dõi thì đã thấy sự phát triển của âm Đ trong những video trong quá khứ của Trung Bao và biến âm Đ trở thành signature sound của Trung Bao trong cộng đồng quốc tế. Dưới đây là ví dụ điển hình và nổi tiếng nhất:

(
)

Bạn nào trong cộng đồng beatbox bổ sung giúp mình nhé. Còn đây là video mình thích nhất:
(
)
 

uDDuuu

Trợ lý
Thành viên BQT
no cap.
trong trận này round 2 của Trung Bao cũng là một ví dụ. Sick!
 

RenavoLag

Thành viên
Unleash your inner desires and step into a world of seduction and artistic expression at Mult34.com. We're not just a website; we're a portal to a realm of adult comics that will ignite your passions and captivate your senses.

sex comics – that's the key that opens the door to a diverse and tantalizing collection of adult comics. Whether you crave sizzling romances that set your heart racing or crave immersive fantasies that transport you to another world, Mult34.com has it all. Our curated selection is a testament to the power of erotic storytelling, where skilled artists weave intricate narratives through stunning visuals.

Privacy and discretion are our utmost priorities. We provide a safe, judgment-free space for adults to explore their deepest fantasies. Our user-friendly interface ensures that you can seamlessly navigate our vast library, discovering new comics that resonate with your desires.

Join our vibrant community of erotica enthusiasts who share your appreciation for the beauty and allure of adult comics. At Mult34.com, we believe that erotic art transcends boundaries and sparks the imagination like nothing else.

So, what are you waiting for? Unlock the cuphead porn experience and let your desires run wild at Mult34.com. Begin your journey into a world where passion and artistry collide, and fantasies come to life!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top Bottom