Trợ giúp

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về các lệnh và tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện.

/find

Sử dụng lệnh này theo sau là một số từ khóa để tìm thư trong phòng hiện tại hoặc trong cuộc trò chuyện riêng tư hiện tại. Để quay lại các tin nhắn hiện tại, hãy sử dụng lệnh không có từ khóa.

/giphy

Sử dụng lệnh này theo sau là một từ khóa (tùy chọn) để đăng ảnh GIF động ngẫu nhiên từ giphy.com

/help

Sử dụng lệnh này để hiển thị trợ giúp.

/leave

Sử dụng lệnh này theo sau là một thông báo (tùy chọn) để rời khỏi phòng hiện tại.

/me

Sử dụng lệnh này theo sau là một tin nhắn ngắn để hiển thị tin nhắn đó ở người thứ ba.

/nick

Sử dụng lệnh này để đặt biệt hiệu cho khách.

/roll

Sử dụng lệnh này để tung xúc xắc. Bạn có thể chọn số lượng xúc xắc để lăn và số mặt của xúc xắc bằng cách thêm (n)d(n) trong đó n đầu tiên là số lượng xúc xắc và thứ hai là số lượng mặt. Bạn cũng có thể chỉ định các công cụ sửa đổi: +n -y
Top Bottom